Takipte Kalın

KİTABUL BAHRİ'L-MAARİF ŞAKKUL-ARZ

| Kod: E13
Sipariş Ver
Yazar ve Yayın Evi: H.Mustafa Varlı - Esma Yayınları

Elhamdu lillahi Rabbi'l-âlemin. Essalatu vesselâmu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üstazlar ve meşayih-i izam efendilerimizden rivayettir ki bu ilm-i havas, iksir-i azamdır. Her hususta insanı her maksuduna mülakat ettirir.Elhamdu lillahi Rabbi'l-âlemin. Essalatu vesselâmu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Üstazlar ve meşayih-i izam efendilerimizden rivayettir ki bu ilm-i havas, iksir-i azamdır. Her hususta insanı her maksuduna mülakat ettirir. Zira dünyada ne kadar evrad ve ezkâr ve efsun ve dua ve vefk ve tılsımat ve azimet ve havas varsa cümlesi Cenabı Vacibul vücûd hazretlerinden bir münacattır. Ve Üstazlar demişler ki her münacatın dergâh-ı Rabbi'l-İzzette kabul olmasına dahi nice şart vardır ki bu şartlarla harekât eylemek lâzımdır. Eğer şart üzre amel edilirse muhakkak Dergâh-ı Rabbi'l-İzzette derhal kabul olup her maksuduna zafer bulursun. İmdi bu ilme tâlib ve rağıb olan kimselere lâzım olan her husus şeraitine riayet eylemesi şarttır, imdi;
Bu kitap derununda her ne kadar ilm-i şerif ve havas esma ve tılsımat ve vefk ve havas varsa cümlesinde bir şart ve bir menazil-i seyyare ve bir menazil-i kameriyye kaideleri vardır ki Kur'an-ı Azîmuşşânda "Ay'a da menziller takdir ettik. Nihayet (son menziline) döner, eski hurma salkımı gibi eğri olur!" —Yasin suresi ayet 39- sadakalla-hu'1-Azim.
Ey talib-i ilm-i marifet bu menazil-i kamer haktır ki ekseri evliya-i izam efendilerimiz bu saîd olan vakitlerde amel ederlerdi. Hatta Cenabı Teâlâya edilen ibadetlerde dahi saîd ve nahs olan vakitler de vardır ki bunlar da şunlardır:
Mesela, sabah namazı ve sair nafileler hâsılı güneş yeni doğarken tuluğda vakt-i kerahattır. Tam zevalde vakt-i kerahattır. Güneş batarken dahi vakt-i kerahattır. İmdi: Allah (c.c.) için edilen ibadetlerde nahs mekruh olduğu gibi bu amellerde dahi said ve nahs ve mekruh zamanlarda amel eylemek caiz olamaz dır.
İmdi: Menazil iki türlüdür.
Birisi: Menazil-i Şemsiyyedir. Yani menazil-i şems Güneş her ay bir burçtan doğduğundan oniki burcu tam bir senede tamam eder. On iki burcu bir senede dolanır. Bu oniki burç üzre devr eder. Menazil-i kamer ise ayın birinci gününden her gün bir burçta bulunur. Meğer menazil-i şems ile müsavi edilirse bir burcu güneş bir ayda devr eder. Kamer iki gün yarımda devr eder.
İmdi: Gelelim on iki burçlara. Bu on iki burçlara mukabil taksim edilen bir de menazil-i seyyare vardır ki beka seyyaresidir denilir.
İmdi Şeyh Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin ve Marifet name sahibi İbrahim Hakkı Hazretlerinin ilm-i felakiyyatta beyan buyurdukları on burç ile yedi seyyare-i seb'anm mensup bulunduğunu gösterir.


Diğer Kitaplar..